Viktig information gällande coronavirus (uppdaterad 2020-05-28)

2020-05-28

Klubbens ordinarie verksamhet är i enlighet med nationella riktlinjer fortsatt nedstängd. Klubben kommer i maj/juni deltaga på årsmöten för kampsportsförbundet och olika underförbunden. Ny information angående verksamheten kommer delges er medlemmar i juni.

Styrelsen beslutar även att årsmöte kommer hållas i klubbens lokal den 17 juni klockan 18. Mötet kommer vara begränsat till ett deltagarantal om högst 49 personer i lokalen. Möjlighet att deltaga digitalt kommer erbjudas samtliga medlemmar. Detaljerad information kommer i separat inlägg.

Däremot kan vi meddela att det finns möjlighet för några utomhusträning (stående) för medlemmar. För detta behövs en föranmälan göras, detta och mer information om passet finns på klubbens Facebook -grupp.

Då vi har ett även antal elitutövare i MMA, tränar dessa i små grupper några gånger i veckan för att vara redo för kommande matcher.

mvh

Styrelsen

2020-04-19

Det finns inget vi önskar mer än att öppna upp verksamheten som vanligt och vi längtar tills det att vi får möjligheten igen. Vi följer information från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet och som det ser ut i dagsläget har vi inte möjlighet att öppna upp utan att allvarligt riskera hälsan hos våra medlemmar.

Vi kommunicerar också löpande med våra syskonföreningar runtom i Sverige och Europa, och indikationerna därifrån ger samma bild. Verksamheter hålls stängda, dels på grund av myndigheternas krav och för att säkra hälsan för de medlemmar som finns.

Däremot har vi passat på att genomföra eftersatt renovering av lokalen under stängningen: tak, el och ventilation är nu fixat. Kommer bli skönt att komma tillbaka efter detta!

Ta hand om varandra!

Styrelsen

2020-03-29

Tyvärr måste vi i styrelsen meddela att all ordinarie verksamhet är inställd tillsvidare. Styrelsen har även beslutat att föreningens årsmöte skjuts upp tillsvidare. Beslutet sker med anledning av rekommendationer från Riksidrottsförbundet, Budo och kampsportsförbundet samt Folkhälsomyndigheten. Styrelsen vill göra medlemmar uppmärksamma på att föreningens stadgar stipulerar att årsmöte ska hållas senast den sista mars varje år. Vi följer rapportering kring covid-19 och löpande info kommer då vi vet mer. Vi tackar för förståelsen! Ta hand om varandra!

Vid frågor kan ni vända er till styrelsen.

2020-03-15

Förtydligande av den tillfälliga stängning av klubben till en början fram till och med 2020-03-22. Stängningen innebär att verksamheten på klubben är stängd för samtliga aktiviteter. För att uppfylla redan ingångna tävlingsåtaganden har styrelsen medgett undantag för medlemmar som har tävlingar i närtid. Undantaget innebär att tillgång till klubben medges för individuell förberedelse med sparring och coachning så länge tävlingsåtagande föreligger. Har ni frågor eller funderingar kontakta styrelsen via mail: styrelsen.akademinord [at ] gmail.com eller messenger.

2020-03-13

På grund av den ökade risken för allmän smitta av coronaviruset så har styrelsen beslutat att från och med idag, fredagen den 13 mars, tillfälligt stänga klubben. Stängningen varar fram till den 22 mars och innebär att samtliga pass är inställda under aktuell period.

Detta gör vi för att förhindra att du som tränande ska riskera att bli smittad.

Ytterligare information kommer publiceras på klubbens sociala medier samt på hemsidan under helgen.

Vid frågor kontakta styrelsen på styrelsen.akademinord [at] gmail.com eller via Facebook/Instagram.

/Styrelsen

Coronavirus och influenssatider – riktlinjer

Vi ser just nu en större spridning av coronavirus på vissa platser runtom i världen. Eftersom det är kontaktsporter vi håller på med är det viktigt att ni som varit i områden (under t.ex. sportlovet) där viruset sprids, undviker att träna i lokalen under de 14 dagar av karantän som rekommenderas av myndigheter.

Detta för att respektera varandra men också medlemmar/anhöriga med nedsatt immunförsvar och medlemmar med mål att tävla. Detta måste respekteras!

Om ni har varit i dessa områden och utvecklar feber, hosta eller svårigheter att andas ska ni ta kontakt med 1177 för rådgivning. Läs mer på:
https://www.1177.se/aktuellt/nytt-coronavirus-covid-19/
Rent generellt gäller att man aldrig ska träna när man har feber. Även vid lättare förkylning rekommenderas man inte att träna. Hänvisar till info på 1177:
https://www.1177.se/…/kan-man-trana-fast-man-ar-lite-sjuk/

En hög handhygien och nys i t.ex. armveck så att inte spridning av virus och bakterier skall förekomma. Smittspridning sker till störs del via droppar i från t.ex. nysning och saliv / spott mm.

Städa väl, ta hand om din personliga hygien och RESPEKTERA samt ta hand om varandra.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Hilti Akademi Nord IF

Uppdaterad 2020-03-29

Tyvärr måste vi i styrelsen meddela att all ordinarie verksamhet är inställd tillsvidare. Styrelsen har även beslutat att föreningens årsmöte skjuts upp tillsvidare. Beslutet sker med anledning av rekommendationer från Riksidrottsförbundet, Budo och kampsportsförbundet samt Folkhälsomyndigheten. Styrelsen vill göra medlemmar uppmärksamma på att föreningens stadgar stipulerar att årsmöte ska hållas senast den sista mars varje år. Vi följer rapportering kring covid-19 och löpande info kommer då vi vet mer. Vi tackar för förståelsen! Ta hand om varandra!

Vid frågor kan ni vända er till styrelsen.

Uppdaterad 2020-03-15

På grund av det rådande läget med Corona-viruset så har styrelsen beslutat att senarelägga föreningens årsmöte till den 30 mars 2020. Mötet planeras till klockan 18 i föreningens lokaler. Vid frågor kontakta styrelsen på sociala medier eller via Mail.

– – –

Datum: Måndag 16/03 2020 -> vi följer rapportering kring covid-19 och löpande info kommer då vi vet mer.

Tid: 18:00

Plats: Klubblokalen

§ 1 Fastställande av röstlängd för mötet

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 5 Fastställande av föredragningslista

§ 6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

§ 8 Fastställande av medlemsavgifter: 

§ 9 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret

§ 10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 11 Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

§ 12 Övriga frågor

 • Val av revisor
 • Val av valberedning

§ 13 Mötets avslutande

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Sanne Kilpala eller Mattias Awad som är valberedning på e-post sannekilpala [at] hotmail.se eller mattias.awad [at] ovako.com

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord [at] gmail.com senast på fredag 6 mars.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna på klubben en vecka inför mötet (9/3 2020).

Varmt välkomna!


Regler och krav för medlemmar och besökare i föreningens verksamhet

Följande företeelser är strikt förbjudna:

 • All form av okontrollerad hård sparring
 • Att i föreningens lokaler bruka narkotika eller alkohol
 • Vistas i föreningens lokaler under påverkan av alkohol eller narkotika
 • Deltaga i tävlingar utan godkännande från föreningen

Medlemmar och besökare måste lyssna på instruktioner från instruktörer. Föreningens instruktörer har rätt att avvisa medlemmar eller besökare från passen och lokalen.  

Som medlem i Hilti Akademi Nord är du skyldig att följa föreningens stadgar och riktlinjer. Medlemmar som motarbetar eller skadar föreningens intressen, verksamhet eller ändamål kan bli föremål för varning eller uteslutning. För vidare information hänvisar styrelsen till föreningens stadgar.

Styrelsen vill särskilt påpeka att deltagande i sammankomster med tävlingsinslag kopplade till klubbens verksamhet ska ske med stöd av föreningen.

Föreningen har även en strikt nolltolerans mot alkohol och droger i föreningens lokaler eller i samband med utövande av idrotter kopplade till föreningen.

Föreningen förbehåller sig rätten att avvisa besökare som inte följer föreningens regler.Regler och krav för medlemmar och besökare i föreningens verksamhet

Följande företeelser är strikt förbjudna:

 • All form av okontrollerad hård sparring
 • Att i föreningens lokaler bruka narkotika eller alkohol
 • Vistas i föreningens lokaler under påverkan av alkohol eller narkotika
 • Deltaga i tävlingar utan godkännande från föreningen

Medlemmar och besökare måste lyssna på instruktioner från instruktörer. Föreningens instruktörer har rätt att avvisa medlemmar eller besökare från passen och lokalen.  

Som medlem i Hilti Akademi Nord är du skyldig att följa föreningens stadgar och riktlinjer. Medlemmar som motarbetar eller skadar föreningens intressen, verksamhet eller ändamål kan bli föremål för varning eller uteslutning. För vidare information hänvisar styrelsen till föreningens stadgar.

Styrelsen vill särskilt påpeka att deltagande i sammankomster med tävlingsinslag kopplade till klubbens verksamhet ska ske med stöd av föreningen.

Föreningen har även en strikt nolltolerans mot alkohol och droger i föreningens lokaler eller i samband med utövande av idrotter kopplade till föreningen.

Föreningen förbehåller sig rätten att avvisa besökare som inte följer föreningens regler.

Viktiga datum

Vecka 24 är vårterminens sista vecka med ordinarie schemat. Från och med vecka 25 kör vi igång med sommarschemat; utanför dessa tider finns det möjlighet för öppen matta när det finns folk med nyckeln på gymmet. Följ gärna klubbens sociala medier för att få mer information om detta!

På lördag den 15 juni kommer vi ha städ-/fixardag och även vårtermins avslutningsfest på klubben: På förmiddagen omkring 9:30 kör vi igång med lite fixar- och städdag som det är bra om folk kommer till och hjälper till efter förmåga, viktigt!  Kl 16 kör vi igång med avslutningsfest. Vi bjuder på både mat, dryck och gott sällskap; vegetarisk/veganskt alternativ kommer att finnas! Vi kommer vara i den steniga parkdelen på andra sidan ån, precis mitt emot klubben.

Hösttermin 2019 startar i slutet av augusti, mer info kommer under sommarn!

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Akademi Nord

Datum: 15/02 2018

Tid: 19:00

Plats: Klubblokalen

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

 

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Emil Ahlqvist eller Mattias Awad som är valberedning på e-post emilahlqvist1 [at] hotmail.com eller mattias.awad [at] ovako.com

 

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord [at] gmail.com

Akademi nord blir en del av team Hilti

Akademi nord har blivit en del av team Hilti. Hilti är en team som har bjj, submission wrestling och MMA, och har klubbar i Sverige, Finland, Tyskland och Estland.

Det som förenar dessa föreningar är ett brinnande intresse för kampsport, men det handlar även om vänskap, gemensamma värderingar och mål.

Alla klubbar är egna ideella föreningar som styr helt och hållet över sig själva. Vi delar glädjen till sporten och till att hjälpa varandra. Detta innebär också att vi på klubben kommer kunna bli gradera i BJJ och tävla internationellt.

Vi är otrolig glada för att bli en del av Hilti och vi hoppas att på det här sättet få mer samarbete mellan olika klubbar och utveckla våra samarbeten som vi redan har idag.

Kallelse och dagordning årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen Akademi Nord

Datum: 27/02 2017

Tid: 18:00

Plats: Klubblokalen

 

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 12 Val av ordförande

§ 13 Val av kassör

§ 14 Val av övriga ledamöter

§ 15 Val av suppleanter

§ 16 Val av revisor

§ 17 Val av valberedning

§ 18 Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

 

Önskar ni komma in med förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta Emil Ahlqvist som är valberedning på e-post emilahlqvist [at] hotmail.com eller telefon 076-3137761 eller på messenger .

 

Vill ni komma med förslag på ändringar i någon form så skicka till styrelsemailen styrelsen.akademinord [at] gmail.com

Inför vårterminen 2017

 • Vårterminen startar den 6:e februari.
 • Vid 2 st. tillfällen under vårterminen så kommer vi att utbilda nya och befintliga tränare. Det första tillfället kommer att ske den 29:e januari då vi bjuder in till en gemensam tränarträff 11-13, där vi även kommer att ta upp relevanta punkter inför vårterminen.
 • Städ/fixar-dag den 4:e februari kl. 10:00.
 • Årsmöte kommer att ske den 27:e februari kl. 18:00.
 • Ett kostnadsfritt BJJ/SW-läger kommer att anordnas helgen den 6-7 maj. Mer info om instruktörer kommer framöver.
 • Ett nytt städschema kommer att sättas upp nere på klubben innan terminsstart.
 • Fler spännande nyheter kommer upp inom en snar framtid!

Med vänlig hälsning

Styrelsen